Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Možnosti navýšení kapacity MŠ

Městská část Praha – Újezd v červnu 2011 úspěšně dokončila mateřskou školu Vodnická, jejíž provoz byl zahájen v září 2011. V rámci zápisu bylo přijato 58 dětí, z toho byli dva předškoláci. Při letošním zápisu, pro školní rok 2012/2013, bylo odevzdáno 38 přihlášek, ale mohly být přijaty pouze 2 děti. Rodiče dětí podávali současně přihlášky i do mateřských škol na území MČ Praha 11. Bez úspěchu. Praha 11 neumístila cca 300 dětí ze své městské části.

Detašované pracoviště – pronájem objektů

Městská část v únoru 2012 zvažovala zrealizovat detašované pracoviště mateřské školy Vodnická s tím, že by si pronajala vhodný objekt, ve kterém by bylo vhodné školku umístit (viz řešení č.1).

Pronájem vhodného objektu se městské části nepodařilo zajistit.

S žádostí o pronájem jedné třídy pro 28 dětí v soukromé MŠ Banbin v ulici Ke Smrčině jsme neuspěli.

Další možnosti o umístění detašovaného pracoviště se nám nabízely v nebytových prostorách, které jsou umístěné v ulici Formanská č.p. 6 a v ulici Vodnická č.p. 436.

Na základě seznámení s výše uvedenými prostory jsme konstatovali, že nejsou vhodné z hygienicko-provozního hlediska. Jako příklad uvádíme: Formanská 6 – nízké stropy, malá zahrada, špatné parkovací možnosti a vysoké náklady stavebních úprav. Vodnická 436 – malá velikost v m2, žádná zahrada a poměrně vysoké náklady stavebních úprav.

Dětské studio – Dům služeb

Poslední možností, která se nám nabízela, bylo využít prostory společenské místnosti v domě služeb Vodnická, pro zřízení dohledového centra (viz řešení č.2) .

Požádali jsme paní ředitelku MŠ Vodnická o zpracování návrhu dohledového centra. Vytvořený záměr byl projednán ve společenské místnosti se zaměstnancem hygienické stanice, který nedoporučil, z hygienicko-epidemiologického hlediska, námi představený projekt realizovat. Na základě stanoviska hygienické stanice hl.m.Prahy jsme se rozhodli společenskou místnost nadále využívat pro širokou veřejnost.

Dočasná „kontejnerová“ školka

Na základě výše uvedených skutečností, ze kterých vyplývá, že ani jedno z navržených řešení nelze uskutečnit, by městská část tuto nepříznivou situaci ráda vyřešila umístěním nové dočasné kontejnerové školky v Újezdu (viz řešení č.3).

V současné době máme zpracovanou studii školky, která je ústně projednána na hygienické stanici. Jednáme s investory, kteří působí na našem katastrálním území, o financování nákladů na realizaci školky. Připravují se cenové nabídky na dodání kontejnerové školky. Pokud půjde vše podle plánů a získáme potřebná kladná vyjádření, povolení a finanční prostředky na realizaci, tak se kontejnerová školka zprovozní začátkem roku 2013.

Nová mateřská škola

Na pozemku parc. č. 670/8, na kterém bude umístěna dočasná kontejnerová mateřská škola, připravujeme zastavovací studii mateřské školy se čtyřmi třídami s vlastní varnou. Umístění nové mateřské školy se navrhuje tak, aby nebylo v kolizi s dočasnou MŠ, a aby se děti mohly, po dokončení výstavby cca v roce 2015, plynule přemístit do tzv. „kamenné“ školky v Újezdu (viz řešení č. 4).

O průběhu příprav dočasné kontejnerové mateřské školy pro 28 dětí, ale i o výstavbě nové mateřské školy v Újezdu Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek městské části v této sekci a také veškeré informace bude mít k dispozici paní ředitelka MŠ Vodnická.

Doposud poslané žádosti: