Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Mateřská škola a dům služeb Vodnická

Adresa: Vodnická 531/44 – Praha-Újezd
Investor: Městská část Praha-Újezd, Václav Drahorád – starosta
Autor: architektonický atelier daniel hakl – ing. Daniel Hakl, spolupráce ing. Lukáš Abrham
Generální dodavatel: Swietelsky stavební s.r.o. – Josef Procházka – stavbyvedoucí
Technický dozor investora: Zavos s.r.o. – ing. Roman Randuška
Projekt: 2007 – 2010
Realizace: 2010 – 2011
Náklady: 50 mil. Kč


Areál mateřské školy a domu služeb je umístěn na pozemek, který byl v urbanistických studiích z konce osmdesátých let 20. století určen pro zástavbu občanskou vybaveností. Původně byl pozemek využíván jako sad. Dotčené území tvoří přechod mezi původní zástavbou drobnými zemědělskými usedlostmi, v současnosti sloužícími především pro bydlení a novou zástavbou z počátku devadesátých let 20. století. Ta je tvořena řadovými rodinnými domy a bytovými domy o třech až osmi podlažích. Realizovaná stavba hmotově vytváří přechod mezi těmito rozdílnými lokalitami a funkčně doplňuje území.

Dům služeb a mateřská škola vytvářejí jednotný kompoziční celek. Velikosti a orientace hmot budov reflektují stávající zástavbu a orientaci ke světovým stranám. Domy jsou situovány tak, aby byly vytvářeny rozmanité vnější i vnitřní prostory, přístupné veřejnosti podle jejich charakteru a funkce. Z ulice Vodnické je nový areál dopravně napojen a je zde vytvořeno veřejné nádvoří – náměstí ze kterého jsou navrženy vstupy do jednotlivých funkčních celků. Přímo v parteru náměstí jsou vstupy do obchodu a hlavní vstup do domu služeb a do prostoru mateřské školy. Ta má dále své vlastní vnější prostory, nádvoří, zahrady a dvorky.

Hmoty domů jsou tvarovány jako dvoupodlažní podélné kvádry. U domu služeb je přidáno třetí podlaží jako ustupující a jinak materiálově pojaté, čímž se dostává výrazově i polohově do roviny střech okolních objektů, zejména rodinných domů. Konzistentnost dvoupodlažních bloků je podpořena materiálovým řešením.

Objekt mateřské školy má dvě nadzemní podlaží. Podlaží jsou propojena dvěma schodišti, hlavním schodištěm a vnitřním-čistým. V každém podlaží domu je jedna třída pro 28 dětí, která je zároveň hernou a lehárnou. V přízemí je hlavní vstup do domu, kancelář vedení mateřské školy, zázemí provozu a personálu a kuchyně. Ke kuchyni přiléhá jídelna, ve které se budou dvě třídy školky střídat. V 1. patře je kromě třídy zázemí personálu. Dům služeb má tři nadzemní podlaží. V přízemí je hlavní vstup do domu a vstupy do obchodu, služebna městské policie a obecní společenský sál. V 1. patře jsou dvě ordinace zubařů a dvě ordinace lékařů specialistů. Ve 2. patře jsou dva byty Stavebně jsou objekty řešeny jako jednotrakty bez podpor, aby byla umožněna maximální variabilita vnitřního prostoru. Nosná konstrukce je z prefabrikovaných železobetonových panelů.

Součástí navrhovaného areálu je oplocení zdí ze železobetonu. Zeď je z prefabrikovaného pohledového betonu, porostlá zelení.

fotografie Ronald Hilmar

Výkresy

1. np
2. np
3. np
Arch. situace
DS Sever – panely s povrchovou úpravou z grafického betonu nerealizovány
MS Jih – panely s povrchovou úpravou z grafického betonu nerealizovány
MS Sever – panely s povrchovou úpravou z grafického betonu nerealizovány
MS Vychod – panely s povrchovou úpravou z grafického betonu nerealizovány
MS Zapad – panely s povrchovou úpravou z grafického betonu nerealizovány

VÝZNAMNÉ ÚDAJE O VÝSTAVBĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY A DOMU SLUŽEB

Harmonogram:

Zahájení projektové přípravy září 2007
Smlouva o dílo na výstavbu 9. září 2010
Zahájení výstavby 4. října 2010
Dokončení hrubé stavby 31. ledna 2011
Termín dokončení díla a předání stavby 28. června 2011
Kolaudační souhlas 31. června 2011
Odstranění vad a nedodělků 29. července 2011
Zahájení provozu MŠ 1. září 2011
Slavnostní uvedení do provozu 4. října 2011
Kapacity:

Mateřská škola:
56 dětí, 2 třídy, 5 učitelek, 1 hospodářka, 2 kuchyň, 1 úklid

Dům služeb:
Prodejna potravin (54,4 m2), Služebna městské policie (31,6 m2), Společenský sál (81,9 m2)
Ordinace 1 (51,8 m2), Ordinace 2 (50,7 m2), Zubní ordinace 1 (21,6 m2), Zubní ordinace 2 (21,8 m2)
Byt 1 (48,3 + 29,3 m2), Byt 2 (59,3 + 64,5 m2)

Investiční náklady:
Stavba mateřské školy 25.826 060 Kč
Stavba domu služeb (splatnost faktur do 31.12.2012 ) 18.323 541 Kč
Celkové investiční náklady stavby 44. 151 601 Kč
Náklady na vnitřní vybavení MŠ cca 1,5 mil. Kč
Dětské herní prvky – příprava realizace cca 0,5 mil. Kč
Náklady na přípravné práce
(průzkumy, projektová dokumentace, geometrické plány, autorský dozor, TDI atd.)
cca 3,4 mil. Kč
Vybavení společenské místnosti a MP – dům služeb 0,2 mil. Kč
Celkové náklady stavby s vybavením cca 50 mil. Kč

Publikováno:

Metropol.cz
Stavbaweb.cz
Archiweb.cz

Fotogalerie z průběhu výstavby

HISTORIE PŘÍPRAVY