Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Výstavba protihlukového valu

Zemní ochranný val I. etapa

Začátkem letošního roku byl opět vypsán grant – Operační program Praha konkurenceschopnost 2.1 revitalizace a ochrana území, kterého se chceme zúčastnit. Městská část bude podruhé předkládat Studii proveditelnosti u OPPK na získání finančních prostředků určených pro výstavbu protihlukové stěny, která má být umístěna na koruně valu.
Termín přihlášení je červenec – srpen 2010.
Nejdůležitější příloha, kterou musí městská část nechat vypracovat, je 24 hodinové měření hluku včetně dopravně-inženýrského průzkumu a hlukové studie s návrhem opatření. Měření hluku bude probíhat v průběhu března – dubna.

Zemní ochranný val I. etapa

MČ Praha – Újezd se neúspěšně účastnila 2. výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost v oblasti podpory – Revitalizace a ochrana území. V této výzvě jsme žádali o poskytnutí finančních prostředků na dostavbu I. etapy ZOV.

Projekt „Studie proveditelnosti“ byl zpracován odbornou firmou. Byly osloveny všechny SVJ v sídelní části viladomů Kateřinky, aby se zapojili do projektu jako partneři. Oslovení vyslyšeli jen SVJ Pastevců 490 a 470 a také Baby-Care Studio, s.r.o. Formanská 296. Tímto bych jim rád ještě jednou poděkoval za podporu projektu.

Hodnotící komise předložila dne 8.9. 2009 zpracované a bodově ohodnocené projekty Radě hl. m. Prahy ke schválení. MČ s odevzdaným projektem se umístila na 15. místě se 48 body. Horní Počernice ze 7. místa byly z oblasti podpory 2.1 vyřazeny. K úspěšnému získání finančních prostředků na dostavbu I. etapy ZOV spočívající ve výstavbě protihlukové stěny o délce 475 m na koruně valu bylo potřeba získat minimálně 50 bodů. Jedno místo dělilo MČ od získání důležitých prostředků. 

Dostavba I.etapy ZOV

MČ Praha – Újezd podala 26.3. 2009 žádost o získání finanční podpory z Operačního programu Praha Konkurenceschop­nost, Prioritní osa 2 – Životní prostředí, Oblast podpory 2.1 – Revitalizace a ochrana prostředí pro projekt „Protihluková stěna I. etapa SO 3 v městské části Praha – Újezd“. Celkové náklady na výstavbu protihlukové zdi v celkové výši 20 432 074,– Kč. Na této částce by se městská část podílela 7,5 %, podíl Evropské unie by představoval 85% a na státní rozpočet by připadlo 7,5 %.

 1. Souhrnné informace o programu [879 kB]
 2. Studie proveditelnosti [825 kB]
 3. Souhrnný rozpočet [93 kB]
 4. Rozpočet projektu [149 kB]

Zápis z pracovní schůzky

Dne 5. 9. 2007 se na úřadu městské části konala pracovní schůzka týkající se dostavby protihlukového valu I. a II. etapy Kateřinky. Celý zápis si můžete přečíst zde.

Průvodní zpráva dostavby zemního ochranného valu

Průvodní zprávu si můžete přečíst zde.

Svolání pracovní schůzky

Starosta pan Václav Drahorád svolal na středu 5. září 2007 pracovní schůzku týkající se akce: „Dostavba protihlukového valu I. a II. etapa v sídelní části Kateřinky u dálnice D1“.
Pracovní schůzka se bude konat za účasti zástupců Městské části Praha – Újezd, Magistrátu hl. m. Prahy – odboru městského investora a firmy Zavos s.r.o.

Zápis z pracovní schůzky

Dne 12. 4. 2007 se na úřadu městské části konala pracovní schůzka týkající se dostavby ZOV I. a II. etapy a rozšíření komunikace Ke Mlýnu. Celý zápis si můžete přečíst zde.

Žádost o pomoc při dostavbě zemního ochranného valu adresovaný náměstku primátora ing. Pavlu Klegovi

Městská část dopisem ze dne 22. 3. 2007 požádala náměstka primátora hl. m. Prahy ing. Pavla Klegu o pomoc při dokončení výstavby zemního ochranného valu v MČ Praha – Újezd, podél dálnice D1 v sídelní části Kateřinky. Celý dopis si můžete přečíst zde.

Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením

Dne 19. 2. 2007 vydal úřad mč praha 11 oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením „stavba č. 0101 – tv újezd, etapa 0006, zemní valy – zemní val II. etapa“ spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby do 31. 12. 2008.
Celé oznámení si můžete přečíst zde.

Předané dokumenty požadované projektovým ateliérem SÚPR

Dne 19. 2. 2007 městská část předala dokumenty a doklady požadované projektovým ateliérem súpr. Předávací protokol si můžete přečíst zde.

Dohoda o součinnosti

Dohoda o součinnosti ze dne 6. 2. 2007 mezi městskou částí a vlastníkem pozemku parc. č. 214/11 a nájemcem pozemku parc. č. 214/12. Dohodu si můžete přečíst zde.

Žádost projektového ateliéru súpr o předložení dokladů

Žádost projektového ateliéru SÚPR ze dne 2. 2. 2007 o předložení dokladů a dokumentů ke stavbě zemní ochranný val I. a II. etapa. Žádost si můžete přečíst zde.

Zápis z pracovní schůzky ze dne 29. 1. 2007

Zápis z pracovní schůzky o dostavbě valu I. a II. etapy – stavby č. 0101 tv Újezd, která se konala v zasedací místnosti ÚMČ Praha – Újezd dne 29. ledna 2007 za účasti zástupců městské části, projektového ateliéru SÚPR, firmy Zavos a Bomart. Zápis si můžete přečíst zde.

Usnesení Rady hlavního města Prahy

Rada hlavního města Prahy přijala dne 6. 12. 2005 usnesení číslo 1871 k delimitaci investorských práv a závazků investora stavby č. 0101 TV Újezd, etapa 0006 – Zemní valy z MČ Praha – Újezd na Hlavní město Prahu.

Rada hlavního města Prahy:

 1. souhlasí s delimitací investorských práv a závazků investora stavby č. 0101 TV Újezd, etapa 0006 – Zemní valy z Městské části Praha – Újezd na Hlavní město Praha v zastoupení Odboru městského investora MHMP,
 2. ukládá MHMP OMI podepsat protokol o předání a převzetí práva závazků investora, vč. jeho příloh (termín 9.12.2005) a předložit Radě HMP k projednání závěry expertízy (termín 30.3.2006).

vloženo 15. prosince 2005

Zřízení konta „VAL“

Městská část zřídila bankovní účet, který bude sloužit ke shromažďování finančních prostředků nutných na dokončení stavby zemního ochranného valu v sídelní části Kateřinky. Na tomto speciálním kontě bude městská část ukládat „ušetřené“ finanční prostředky z vlastního rozpočtu a zároveň dary od investorů a občanů. Částka potřebná pro dostavbu protihlukové zdi na I. etapě činí 4 500 000,– Kč.

První částka zaslaná na konto „val“ bude od městské části, a to ve výši 600 000,– Kč. Dále očekáváme dar od firmy IGD (investor obytného parku Amade) ve výši 500 000,– Kč.

Spodní hranice příspěvku činí 1 000,– Kč, horní je neomezená. Přispět může každý, ale na dar musí být uzavřena darovací smlouva s ÚMČ. Aktuální stav účtu včetně jmen jednotlivých sponzorů budeme uveřejňovat na webových stránkách úřadu a v Klíči.

Číslo bankovního účtu konta „val“ je 859 403 59/0800.

Bližší informace získáte na Úřadu městské části Praha – Újezd, Kateřinské nám. 465/1, tel: 272 690 692.

Děkujeme.

vloženo 13. července 2005

Historie výstavby protihlukového valu v Kateřinkách

V souvislosti s výstavou dálnice D 1 směrem na Brno byla plánována výstavba protihlukového valu v oblasti Kateřinek, který měl chránit stávající i novou bytovou zástavbu v této oblasti před hlukem a exhaláty z automobilové dopravy. Naléhavost výstavby protihlukového valu prokázala i měření hluku, jak vyplynulo ze „Studie posouzení hlukového a imisního zatížení lokality Kateřinky“, kterou zpracovala v listopadu 1999 firma KAP s. r. o. Naměřeny byly denní hodnoty v rozmezí 55 – 75 dB (normová hodnota 60 dB) a noční hodnoty v rozmezí 45 – 65 dB (normová hodnota 50 dB).

Stavba protihlukového valu byla zapracována v urbanistické studii z března 1985 zpracované DRUPOS Praha. V důsledku změn řešení v územním plánu hl. m. Prahy v roce 1994 mělo dojít k vypuštění ochranného valu. Území mělo sloužit komerčním účelům (sklady, výroba, obchod) a měl zde být vytvořen dálniční uzel. Se změnou využití území však nesouhlasili občané v této lokalitě trvale bydlící a požadovali obnovení záměru výstavby ochranného valu. Na základě toho se od roku 1994 výstavbou valu zabývaly orgány MČ Praha – Újezd. V červenci 1995 byla dokončena studie výstavby valu a zahájena jednání k vydání územního rozhodnutí.

V roce 1996 zajišťovala MČ Praha – Újezd výstavbu kanalizace v obci. V rámci této výstavby došlo ke zřízení mezideponie vytěžené zeminy. Mezideponii určila MČ Praha – Újezd jako investor na pozemcích souvisejících s budoucím protihlukovým valem. V rámci vyvážení zeminy došlo k nepovolenému nasypávání výkopků do místa budoucího valu. Vyvážení zeminy nebylo organizačně zabezpečeno, místo nebylo oplocena a stalo se i místem, na které byl vyvážen i odpadový materiál (černá skládka).

Přesto, že nebylo vydáno územní rozhodnutí ani stavební povolení, informoval bývalý starosta MČ Praha – Újezd ing. Karel Kloud zastupitelstvo městské části o započetí nasypávání ochranného valu materiálem z výstavby kanalizace a dne 17. 3. 1997 byl zahájen odvoz zeminy z deponie na val.

Dne 22. 9. 1997 schválilo ZMČ Praha – Újezd návrh na vyhlášení výstavby zemního ochranného valu za veřejně prospěšnou stavbu a schválilo návrh doplňku č. VIII k územnímu plánu hl. m. Prahy, který definoval tuto stavbu jako veřejně prospěšnou.

Na základě postupu a jednání orgánů MČ Praha – Újezd schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 27. 6. 1997 usnesení č. 30/20 stabilizaci území v prostoru budoucího valu na izolační zeleň a usnesením č. 35/6 ze dne 29.1.1998 proh­lásilo stavu valu jako veřejně prospěšnou. Požadavek na finanční krytí výstavby ochranného valu, resp. „Katalog investičních akcí na léta 2002 až 2008“ vzala Rada HMP na vědomí svým usnesením č. 0636 ze dne 17. 4. 2001. V uvedeném usnesení byly uvedeny u ochranného zemního valu předpokládané celkové náklady ve výši 32 000 000,– Kč z toho pro rok 2001 částku 13 500 000,– Kč. Dále bylo uvedeno: „nepokryto návrhem 2001“. Potřeba finančních prostředků pro rok 2002 byla uvedena ve výši 18 500 000,– Kč.

Tím, že v roce 1997 MČ Praha – Újezd započala výstavbu protihlukového valu u dálnice D 1 bez územního rozhodnutí a stavebního povolení, porušila ust. § 32, § 54, § 55 zák. č. 50/1976 Sb., ve znění následných změn a dodatků.

Na základě dalších jednání a množících se stížností vlastníků pozemků, na kterých byla prováděna navážka zeminy, provedl odbor výstavby MÚ MČ Praha 11 šetření na místě, ze kterého vyplynula nutnost dostavby nejen valu, ale i dešťové kanalizace a dořešení problému mezideponie vyvezeného materiálu z výstavby kanalizace.

Po zvolení nového starosty pana Josefa Nováka do funkce (od 11. 11. 1997) došlo v listopadu 1997 k pozastavení navážky valu a probíhala jednání k legalizaci stavby.

Dne 4. 3. 1998 požádal starosta Josef Novák odbor územního rozhodování MHMP o vydání územního rozhodnutí na výstavbu valu. Dne 31. 3. 1998 OÚR MHMP odpověděl, že při místním šetření bylo zjištěno již zahájení stavby a vzhledem k tomu, že OÚR MHMP na tuto stavbu žádné územní rozhodnutí nevydával, požádal odbor výstavby MÚ MČ Praha 11, aby z titulu státního stavebního dohledu provedl příslušná opatření k odstranění stavby.

Dne 19. 8. 1998 společnosti ČS Reality, jako vlastník části pozemků, situovaných pod valem oznámila dopisem MČ Praha – Újezd, že zahájila práce na oplocení areálu, ve které se nachází stavba valu. Oplocení areálu mělo m.j. zamezit dalšímu vytváření černé skládky. V této době bylo také provedeno vytřídění navezených odpadů a výkopků. Tím došlo k tomu, že do prostoru mezideponie a navážení valu byla dopravována pouze zemina, kterou lze na stavbu valu použít.

Dne 23. 9. 1998 požádal MÚ MČ Praha – Újezd o vydání dodatečného stavebního povolení na stavbu protihlukového zemního valu podél dálnice D1 v Kateřinkách. OV MÚ MČ Praha 11 dne 25. 9. 1998 stavební řízení přerušil z důvodu nedoložení dokladů potřebných pro stavební povolení.

Dne 30. 11. 1998 požádal MÚ MČ Praha – Újezd opakovaně o vydání stavebního povolení. Žádost opět neobsahovala veškeré potřebné doklady, proto bylo stavební řízení opět zastaveno.

Dne 2. 5. 2000 MÚ MČ Praha – Újezd požádal o dodatečné povolení terénních úprav podél dálnice D1 v Kateřinkách (jednalo se ve skutečnosti o pokračování stavby protihlukového va­lu).

Vzhledem k tomu, že stavba byla zahájena bez povolení, zlegalizoval provádění prací dne 30. 6. 2000 OV MÚ MČ Praha 11 svým rozhodnutím č.j. OV 1450/00Ka, kterým v souladu se stavebním zákonem dodatečně povolil terénní úpravy. Ty spočívaly ve vybudování I. etapy zemního valu v délce 475 m v souběhu s dálnicí D1, navazující na stávající val vybudovaný v této lokalitě. Zemní val má výšku 9 m, šířku v patě násypu 30 m a šířku koruny 3 m. Součástí zemního valu je podle tohoto rozhodnutí podchod, který naváže na stávající podchod pod dálnicí a 3 chráničky pro budoucí vedení vodovodu, dešťové kanalizace a kabelového vedení. Na základě toho pokračovalo navážení valu a probíhalo řízení k zajištění dalšího pokračování výstavby (např. vodoprávní řízení, řízení o odstranění vzrostlí zeleně).

V roce 2004 proběhla na MČ Praha – Újezd kontrola provedená odborem stížností a mimořádných kontrol zaměřená na vybrané úseky hospodaření městské části související s realizací akce „Zemní ochranný val I. a II. etapa“.

Kontrola prověřovala veškeré dostupné doklady a informace předložené zaměstnanci úřadu městské části, týkající se popisu členění stavby a charakteristiky zemního ochranného valu, historie výstavby ZOV, výběrových řízení, uzavírání smluvních vztahů, finančních otázek spojených s výstavbou valu, zjišťovacích protokolů, rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha – Újezd atd. Při kontrole byla využita informace ing. Jiřího Hrubého, kterou písemně předložil, a ve které poukázal zejména na tyto nedostatky, týkající se:

 • skutečného provedení valu,
 • objemu tržeb neinkasovaných MČ za skládkovou zeminu uloženou v zemním ochranném valu a v mezideponii zeminy u nedokončené druhé etapy stavby,
 • uzavírání smluv a dodatků k nim
 • zprostředkování návozu skládkové zeminy s firmami Vodomont – VS a. s. a Danuvia – AZ s.r.o.
 • zřízení věcného břemene – firma Čs reality a. s.

Zhotoviteli stavby, firmě Vodomont – VS a.s. , byl zaslán dne 5.4.2005 pokus o smír. Jelikož firma nereagovala, byla celá záležitost předána advokátní kanceláři za účelem soudního řešení reklamace provedené stavby a vymáhání dluhu.

Na základě usnesení Zastupitelstva Městské části Praha – Újezd ze dne 10.5.2005 byl předložen Magistrátu hl. města Prahy spisový materiál týkající se zhodnocení stávajícího stavu a finančních propočtů nákladů nutných na dostavbu protihlukové stěny v I.etapě a dostavbu II. etapy včetně protihlukové stěny na přechodu VTL plynu. Tento materiál bude předložen na jednání Rady hl. m. Prahy.

vloženo 14. června 2005