Poskytnuté informace – rok 2019

Informace č. 6/2019

Žádost o poskytnutí soudního rozhodnutí ve věci opakovaných, resp. zneplatněných voleb do Zastupitelstva městské části Praha-Újezd z roku 1995.

Odpověď:

Žadateli bylo poskytnuto usnesení Městského soudu v Praze č. j. 14 Nc 2507/94 ze dne 8. prosince 1994.

Rozsudek městského soudu

 

Informace č. 5/2019

Žádost o poskytnutí informace, zda subjekt DOMISTAV CZ, a. s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107 a DOMISTAV HK, s. r. o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177 podal nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně poskytnutí této nabídky.

Odpověď:

Městské části Praha-Újezd nebyla od subjektů DOMISTAV CZ, a. s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107 a DOMISTAV HK, s. r. o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177 podána žádná nabídka ve smyslu veřejných zakázek.

 

Informace č. 4/2019

Žádost o poskytnutí kopií všech nájemních či jiných smluv, popř. jiných právních titulů (platných k 12. 7. 2019) uzavřených (upravujících vztahy) mezi městskou částí Praha-Újezd a třetími subjekty, na jejichž základě jsou nebo mohou být na majetku (movitém i nemovitém), který se nachází ve vlastnictví či správě městské části Praha-Újezd, umístěna reklamní sdělení či zařízení, a to bez ohledu na jejich velikost/formát.

Odpověď:

Městská část Praha-Újezd nemá k 12. 7. 2019 uzavřenou žádnou nájemní či jinou smlouvu o umístění reklamních zařízení na majetku nacházejícím se ve správě městské části Praha-Újezd.