Poskytnuté informace – rok 2020

Informace č. 5/2020

Žádost o poskytnutí informací ve formě kopií listin – souhlasné vyjádření se stavbou č. j. 01461/2018 ze dne 11. 3. 2019, které bylo vydáno v souvislosti se stavebním záměrem „Bytový dům, ul. Formanská“ Praha, Formanská, na který bylo vydáno Rozhodnutí ÚMČ Praha 11 č. j. MCP11/20/007531/OV/Krt dne 28. 4. 2020.

Odpověď:

Bytový dům Formanská

 

Informace č. 4/2020

Žádost o poskytnutí informací souvisejících s odpojováním staveb od centrálního zásobování teplem na území městské části Praha-Újezd, popřípadě s rozhodováním posuzujícím důvody nepřipojení nových staveb k tomuto systému za roky 2017, 2018 a 2019 – v kolika případech došlo k vydání pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, včetně kopií deseti posledních, a v kolika případech došlo k pravomocnému zamítnutí návrhu na vydání stavebního povolení, včetně kopií deseti posledních.

Odpověď:

Městská část Praha-Újezd nemá odbor výstavby. V přenesené působnosti výkon státní správy na úseku stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vykonává na území MČ Praha-Újezd odbor výstavby MČ Praha 11, Vidimova 1324.

 

Informace č. 3/2020

Žádost o seznam všech tajemníků či tajemnic, kteří působili na úřadu městské části do 12. 11. 2000 dosud a to v následující struktuře: jméno, příjmení, titul/y, politickou příslušnost (je-li známa), funkční období, v případě, že je to relevatní, tak i způsob ukončení funkce.

Odpověď:

Na Úřadu městské části Praha-Újezd vykonával od 12. 11. 2000 do 1. 10. 2016 funkci tajemníka starosta městské části.

Funkce tajemníka byla zřízena od 1. 10. 2016, a to přijatým usnesením Zastupitelstva městské části Praha-Újezd č. 13 dne 22. 6. 2016.

Seznam tajemníků/tajemnic od 1. 10. 2016:
1.10.2016 až 31. 5. 2019 – Ing. Miloslav Müller, MBA, který ukončil svou funkci dohodou o ukončení pracovního poměru
1.1. 2020 až dosud – Pavla Pitrmanová, DiS.

 

Informace č. 2/2020

1) Kolik činí roční výnos z poplatků ze psa ročně za posledních 5 kalendářních roků?

2015: 102 979 Kč

2016: 101 117 Kč

2017: 108 838 Kč

2018: 108 616 Kč

2019: 115 489 Kč

2) Kolik činí náklady na městský útulek ročně?

Městská část Praha-Újezd není provozovatelem žádného útulku (zařízení), které zajišťuje péči o zatoulané či odložené psy, případně jiná zvířata.

3) Kdo je provozovatelem útulku?

Viz bod 2.

4) Který subjekt zajišťuje pro město péči o zvířata odebraná majiteli či držiteli v případech týrání zvířat?

Odebrání týraného zvířete může nařídit úřad městské části, a to na návrh příslušné veterinární správy. V hlavním městě Praze provozuje útulek pro opuštěná zvířata Městská policie hl. m. Prahy.

 

Informace č. 1/2020

Žádost o zaslání investičních plánů města, krajského úřadu či obce pro rok 2020. Resp. seznam investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které městská část plánuje uskutečnit v letech 2020-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

U těchto projektů uvést:
– název projektu
– popis projektu
– projektovou kancelář
– finanční rozpočet projektu
– plánovaný termín započetí projektu
– předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce.

Odpověď

Městská část plánuje v letech 2020-2022 následující investiční/stavební projekty:

1) Rekonstrukce rybníka Sukov

Odbahnění rybníka

Archibase, s. r. o.

6 000 000 Kč

2020

2020

2) Projekt základní školy
Projektová dokumentace pro stavební řízení a výběr dodavatele

7 000 000 Kč

2020

2020

3)  Rekonstrukce čtyř asfaltových chodníků
Obnova povrchů čtyř stávajících chodníků

Dipro, s. r. o.

2 500 000 Kč

2020

2020

4) Výměna stožárů a kabeláže veřejného osvětlení v sídlišti Kateřinky

Výměna starých stožárů a kabeláže VO za nové

Dipro, s. r. o.

10 000 000 Kč

2020

2020