Finanční výbor

Finanční výbor je iniciativním a poradním orgánem Zastupitelstva městské části Praha- Újezd. Výbor může předkládat návrhy též starostovi městské části Praha-Újezd ve věcech jemu svěřených. Členy výboru jmenuje a odvolává zastupitelstvo.

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ a plní další úkoly, jimiž je pověří zastupitelstvo městské části.

Členové finančního výboru od 20. 2. 2019

  • Ing. Barbara Rozsypalová – předsedkyně
  • Mgr. Ilona Šimková
  • Šárka Křížová
  • Ing. Milan Mračno
  • Michal Tuček
  • Pavla Pitrmanová, DiS. – tajemnice

Jednací řád finančního výboru.