Smlouvy

Veřejnoprávní smlouvy

Na základě § 10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  je poskytovatel dotace povinen zveřejnit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci do výše 50000 Kč se nezveřejňuje; pokud uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě bude dotace nebo návratná finanční výpomoc zvýšena nad 50000 Kč, poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její dodatek na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 12. 12. 2019 - Základní škola Formanská, příspěvková organizace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z VHA ze dne 30. 10. 2019 - SDH Praha-Újezd

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z VHA ze dne 27. 6. 2019 - SK Újezd Praha 4, z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z VHA ze dne 31. 10. 2018 - SK Újezd Praha 4, z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z VHA ze dne 1. 3. 2018 - SDH Praha-Újezd
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z VHA ze dne 1. 3. 2018 - SK Újezd Praha 4, z.s.

 

Smlouvy s hodnotou plnění vyšší než 50 000 Kč

Zastupitelstvo městské části na svém zasedání dne 20. 11. 2019  přijalo usnesení týkající se uveřejňování výdajových smluv na webových stránkách, jejichž hodnota plnění převýší částku

50 000 Kč.

 

Objednávka - administrace výběrového řízení ZŠ Formanská, výběr dodavatele projektové dokumentace, ze dne 19. 12. 2019 - Jaroslav Vebr
Dodatek č. 1 ke SOD na rekonstrukci Návesního rybníka ze dne 28. 11. 2019 - BAB Mont, s. r. o.

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 25. 10. 2019 - studie stavby ZŠ Formanská - Etlesse Investment, s. r. o.
Smlouva o poskytování služeb v odpadovém hospodářství Z0037778 ze dne 21. 10. 2019 - Pražské služby, a. s.
Kupní smlouva na pozemky 624/2, 625/3, 626/29 ze dne 4. 11. 2019- Nacházelovi
Smlouva o zprostředkování Benefitů ze dne 14. 11. 2019 - Sodexo Pass Česká republika, a. s.
Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli ze dne 1. 11. 2019 - Kooperativa pojišťovna, a. s.
Smlouva o dílo - vybavení ZŠ Formanská nábytkem ze dne 29. 10. 2019 - ViVA school, s. r. o.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z VHA ze dne 30. 10. 2019 - SDH Praha-Újezd
Smlouva o zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku parc.č. 619/3 ze dne 10. 10. 2019
Nájemní smlouva - pronájem společenského sálu ze dne 1. 1. 2019 - Sbor Křestanské Společenství

Smlouva o dílo - rekonstrukce Návesního rybníka ze dne 19. 8. 2019 - BAB mont, s. r. o. bez příloh Objednávka - oplocení separovaného odpadu ulice Pastevců ze dne 20. 10. 2019 - Tomáš Karas

Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemky parc.č. 617/1, 626/18 a 626/21 ze dne 26. 8. 2019 - PREdistribuce, a. s.
Kupní smlouva na plynárenské zařízení na pozemcích 213/1 a 670/21 - Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
Pojistná smlouva č. 8603452361 pro pojištění podnikatelských rizik TREND 14 ze dne 31. 7. 2019 - Kooperativa pojišťovna
Příkazní smlouva na TDI - rekonstrukce Návesního rybníka ze dne 15. 8. 2019 - VSP, spol. s r. o.

Objednávka motorové stříkačky ze dne 8. 8. 2019 - Duffek, s. r. o.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ,,Studie stavby a zadání investičního projektu ZŠ Formanská rozšířeni o 2. stupeň“ze dne 21. 3. 2019 – Etlesse Investment, s. r. o.
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na provedení projektové dokumentace na stavební úpravy komunikací, chodníků, IS a zeleně v lokalitě Sídelní část Kateřinky ze dne 28. 6. 2019 - DIPRO, s. r. o.
Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 8603119704 pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14 -  Kooperativa pojišťovna, a. s.
Veřejnopravni smlouva o poskytnutí jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace ze dne 27. 6. 2019 - FG Slavia Praha, z. s.
Pojistná smlouva č.8603263379 pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce ze dne 7. 5. 2019 - Kooperativa Pojišťovna, a. s.
Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 8603331859 pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli ze dne 7. 5. 2019 - Kooperativa Pojišťovna, a. s.
Pojistná smlouva Č. 8603452361 pro pojištění podnikatelských rizik - TREND ze dne 1. 8. 2019 - Kooperativa Pojišťovna, a. s.
Pojistná smlouva o komplexním pojištění vozidla Multicar NAMÍRU ze dne 25. 4. 2019 - Kooperativa Pojišťovna, a. s.
Kupní smlouva na nebytovou jednotku (garáž)č. 432/704 ze dne 26. 6. 2019 - SJM Loukotkovi
Kupní smlouva na pozemky parc.č. 624/2, 625/3 a 626/27 ze dne 27. 6. 2019 - J. a V. Nacházelovi
Kupní smlouva na traktorovou sekačku ze dne 21. 6. 2019 - Jiří Křapáček
Kupní smlouva s vymezeným věcným břemenem chůze a jízdy ze dne 13. 5. 2019 - M. Limberská Ciprysová
Objednávka - dodávka a montáž mokrých šaten ze dne 22. 3. 2019 - J. Nekolný
Objednávka - doplnění programu Codexis ze dne 22. 5. 2019 - Atlas software, a. s.
Objednávka propagačního zboží na Den bez aut - iNET Solutions, s. r. o.
Objednávka na oplocení separovaného odpadu ulice Pastevců ze dne 20. 9. 2019 - Tomáš Karas
Objednávka - pořízení elektrokola KTM rám 19 ze dne 14. 6. 2019 - 2MCyklosport, s. r. o.
Objednávka - pořízení elektrokola KTM rám 21 ze dne 13. 6. 2019 - 2MCyklosport, s. r. o.
Objednávka na úpravu Kateřinského náměstí ze dne 10. 4. 2019 - Karas Tomáš
Objednávka na vybudování dvou stanovišť separovaného odpadu ze dne 12. 6. 2019 - Tomáš Karas
Objednávka IG a HG průzkumu pro stavbu ZŠ Formanská ze dne 15. 5. 2019 - KHSanace, s. r. o.
Objednávka inženýrskogeologického průzkumu v rámci rekonstrukce Proutěná ze dne 21. 3. 2019 - JK envi, s. r. o.
Objednávka motorové stříkačky ze dne 8. 8. 2019 - Duffek, s. r. o.
Objednávka multifunkční tiskárny Canon IR Advance ze dne 17. 5. 2019 - Can21, s. r. o.

Objednávka na instalaci chytů a prvků na lezeckou stěnu ze dne 5. 6. 2019 - Icarauto
Objednávka vybavení vozidla Tatra 815 pro JSDH ze dne 8. 8. 2019 - Duffek, s. r. o.
Kupní smlouva na plynárenské zařízení na pozemcích 213/1 a 670/21 ze dne 5. 8. 2019 - Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
Smlouva o poskytnutí licence k pořadům ze dne 16. 5. 2019 - Praha TV, s. r. o.
Příkazní smlouva k zajištění výkonu technického dozoru investora na akci Rekonstrukce Návesního rybníka ze dne 15. 8. 2019 - VSP, s. r. o.
Příkazní smlouva na vypracování studie stavby rozšíření ZŠ Formanská ze dne 25. 4. 2019 - Etlesse Investment, s. r. o.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace pro 2. pololetí 2019 ze dne 27. 6. 2019 - SDH Praha-Újezd
Darovací smlouva na finanční dar ze dne 5. 6. 2019 - SK Újezd Praha 4, z. s.
Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace na 2. pololetí 2019 ze dne 27. 6. 2019 - SK Újezd Praha 4, z. s.
Smlouva o dílo na rekonstrukci Návesního rybníka ze dne 19. 8. 2019 - BAB mont, s. r. o.
Smlouva o dílo na studii stavby ZŠ Formanská ze dne 3. 1. 2019 - Etlesse Investment, s. r. o.
Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemky parc.č. 617/1, 626/18 a 626/21 ze dne 26. 8. 2019 - PREdistribuce, a. s.
Smlouva o dílo na údržbu komunikací a chodníků ze dne 23. 4. 2019 - Technické služby Újezd, s. r. o.
Smlouva o dílo o údržbě zeleně ze dne 23. 4. 2019 - Technické služby Újezd, s. r. o.