Evidence smluv

Zastupitelstvo městské části na svém zasedání dne 18. 12. 2014  přijalo usnesení týkající se uveřejňování výdajových smluv na webových stránkách, jejichž hodnota plnění převýší částku

10 000 Kč.

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ,,Studie stavby a zadání investičního projektu ZŠ Formanská rozšířeni o 2. stupeň“ze dne 21. 3. 2019 – Etlesse Investment, s. r. o.

 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na provedení projektové dokumentace na stavební úpravy komunikací, chodníků, IS a zeleně v lokalitě Sídelní část Kateřinky ze dne 28. 6. 2019 - DIPRO, s. r. o.

 

Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 8603119704 pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14 -  Kooperativa pojišťovna, a. s.

 

Veřejnopravni smlouva o poskytnutí jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace ze dne 27. 6. 2019 - FG Slavia Praha, z. s.

 

Pojistná smlouva č.8603263379 pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce ze dne 7. 5. 2019 - Kooperativa Pojišťovna, a. s.

 

Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 8603331859 pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli ze dne 7. 5. 2019 - Kooperativa Pojišťovna, a. s.

 

Pojistná smlouva Č. 8603452361 pro pojištění podnikatelských rizik - TREND ze dne 1. 8. 2019 - Kooperativa Pojišťovna, a. s.

 

Pojistná smlouva o komplexním pojištění vozidla Multicar NAMÍRU ze dne 25. 4. 2019 - Kooperativa Pojišťovna, a. s.

 

Kupní smlouva na nebytovou jednotku (garáž)č. 432/704 ze dne 26. 6. 2019 - SJM Loukotkovi

 

Kupní smlouva na pozemky parc.č. 624/2, 625/3 a 626/27 ze dne 27. 6. 2019 - J. a V. Nacházelovi

 

Kupní smlouva na traktorovou sekačku ze dne 21. 6. 2019 - Jiří Křapáček

 

Kupní smlouva s vymezeným věcným břemenem chůze a jízdy ze dne 13. 5. 2019 - M. Limberská Ciprysová

 

Objednávka - dodávka a montáž mokrých šaten ze dne 22. 3. 2019 - J. Nekolný

 

Objednávka - doplnění programu Codexis ze dne 22. 5. 2019 - Atlas software, a. s.

 

Objednávka propagačního zboží na Den bez aut - iNET Solutions, s. r. o.

 

Objednávka na oplocení separovaného odpadu ulice Pastevců ze dne 20. 9. 2019 - Tomáš Karas

 

Objednávka - pořízení elektrokola KTM rám 19 ze dne 14. 6. 2019 - 2MCyklosport, s. r. o.

 

Objednávka - pořízení elektrokola KTM rám 21 ze dne 13. 6. 2019 - 2MCyklosport, s. r. o.

 

Objednávka na úpravu Kateřinského náměstí ze dne 10. 4. 2019 - Karas Tomáš

 

Objednávka na vybudování dvou stanovišť separovaného odpadu ze dne 12. 6. 2019 - Tomáš Karas

 

Objednávka IG a HG průzkumu pro stavbu ZŠ Formanská ze dne 15. 5. 2019 - KHSanace, s. r. o.

 

Objednávka inženýrskogeologického průzkumu v rámci rekonstrukce Proutěná ze dne 21. 3. 2019 - JK envi, s. r. o.

 

Objednávka motorové stříkačky ze dne 8. 8. 2019 - Duffek, s. r. o.

 

Objednávka multifunkční tiskárny Canon IR Advance ze dne 17. 5. 2019 - Can21, s. r. o.

 

Objednávka na instalaci chytů a prvků na lezeckou stěnu ze dne 5. 6. 2019 - Icarauto

 

Objednávka vybavení vozidla Tatra 815 pro JSDH ze dne 8. 8. 2019 - Duffek, s. r. o.

 

Kupní smlouva na plynárenské zařízení na pozemcích 213/1 a 670/21 ze dne 5. 8. 2019 - Pražská plynárenská Distribuce, a. s.

 

Smlouva o poskytnutí licence k pořadům ze dne 16. 5. 2019 - Praha TV, s. r. o.

 

Příkazní smlouva k zajištění výkonu technického dozoru investora na akci Rekonstrukce Návesního rybníka ze dne 15. 8. 2019 - VSP, s. r. o.

 

Příkazní smlouva na vypracování studie stavby rozšíření ZŠ Formanská ze dne 25. 4. 2019 - Etlesse Investment, s. r. o.

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace pro 2. pololetí 2019 ze dne 27. 6. 2019 - SDH Praha-Újezd

 

Darovací smlouva na finanční dar ze dne 5. 6. 2019 - SK Újezd Praha 4, z. s.

 

Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace na 2. pololetí 2019 ze dne 27. 6. 2019 - SK Újezd Praha 4, z. s.

 

Smlouva o dílo na rekonstrukci Návesního rybníka ze dne 19. 8. 2019 - BAB mont, s. r. o.

 

Smlouva o dílo na studii stavby ZŠ Formanská ze dne 3. 1. 2019 - Etlesse Investment, s. r. o.

 

Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemky parc.č. 617/1, 626/18 a 626/21 ze dne 26. 8. 2019 - PREdistribuce, a. s.

 

Smlouva o dílo na údržbu komunikací a chodníků ze dne 23. 4. 2019 - Technické služby Újezd, s. r. o.

 

Smlouva o dílo o údržbě zeleně ze dne 23. 4. 2019 - Technické služby Újezd, s. r. o.