Odpady

Dejte zahradnímu bioodpadu druhou šanci

Už máte svou BIOpopelnici? Stačí vyhodit například natě či slupky z kuchyně ne do běžné, ale právě do BIOpopelnice. A druhá šance je tu! Rostlinný odpad se změní v užitečný kompost. Snížíte obrovské množství směsného městského odpadu a prospějete parkům, sadům a zahradám, které nám zlepšují ovzduší.

Více informací naleznete zde.

Leták ke stažení Nádoby na bioodpad.

 

Změny v systému odvozu odpadu v Praze od 1. 1. 2020

Přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery jsou určeny pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, nikoliv pro odpad z živnosti. Do VOK patří např. starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, umyvadla, WC mísy apod. Do VOK se nesmí odkládat chladničky, televizory a monitory, zářivky a výbojky, autobaterie, jiné nebezpečné odpady a ostatní vytříditelné složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony). Upozorňujeme na skutečnost, že VOK budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin a po celou dobu přistavení bude přítomna obsluha, která bude dbát na to, aby byla maximálně využita jejich kapacita.

Kontejnery budou v II. pololetí roku 2020 přistaveny:

Pátek 11. září 2020 od 16.00 do 20.00 hodin

křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
Ke Smrčině – naproti č. p. 296
ulice Formanská u Návesního rybníku

 

Pátek 23. října 2020 od 16.00 do 20.00 hodin

křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
ulice Formanská u Návesního rybníku
ulice Na Vojtěšce

 

Přistavení kontejnerů na bioodpad

Kontejnery s obsluhou budou přistaveny na dobu 3 hodin a odpad je možno přivézt pouze v době jejich přistavení. Po celou dobu přistavení je u nich přítomna obsluha, která zabezpečuje čistotu sběru.

Mezi bioodpad patří: větve, listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Kontejnery budou v II. pololetí roku 2020 přistaveny:

Sobota 10. října 2020 od 13.00 do 16.00 hodin

křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296

Formanská u Návesního rybníku

ulice Na Vojtěšce

 

Sobota 21. listopadu 2020 od 13.00 do 16.00 hodin

křižovatka ulic Proutěná a U Pramene

ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296

Formanská u Návesního rybníku

ulice Na Vojtěšce

 

Sběr nebezpečných odpadů

V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané prostřednictvím obsluhy vozidla bezplatně odevzdat k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk (včetně potravinářského), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, čisticí prostředky, léčiva, baterie a akumulátory. Kapalné nebezpečné odpady musí být předávány v pevně uzavřených nádobách.

Svozové vozidlo bude v roce 2020 přistaveno v Újezdě na ulici Formanská u č. p. 3 (újezdské náměstí) a v Kateřinkách na křižovatce ulic Vodnická a Na Křtině v následujících termínech:

  • úterý 25. února v Újezdu v době od 18.40 do 19.00 hodin a v Kateřinkách v době od 19.10 do 19.30 hodin
  • úterý 26. května v Újezdu v době od 18.40 do 19.00 hodin a v Kateřinkách v době od 19.10 do 19.30 hodin
  • sobota 8. srpna v Újezdu v době od 11.40 do 12.00 hodin a v Kateřinkách v době od 12.10 do 12.30 hodin
  • úterý 13. října v Újezdu v době od 18.40 do 19.00 hodin a v Kateřinkách v době od 19.10 do 19.30 hodin

Možné bezplatné odložení použitých pneumatik v Praze

Kdo v ČR zajišťuje bezplatný odběr, tzv. zpětný odběr pneumatik?

Bezplatný zpětný odběr pneumatik bez ohledu na značku zajišťuje spol. Eltma, a to na základě oprávnění ze dne 14.4.2016 od Ministerstva životního prostředí ČR, kdy tato společnost provozuje kolektivní systém, který firmám a občanům umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik v ČR.

Proč není možné pneumatiky na sběrném dvoře odložit bezplatně?

Praha se spol. Eltma jednala a nabídla své městské sběrné dvory, kterých je celkem 19 ke zřízení míst zpětného odběru podobně jako je tomu u ostatních kolektivních systémů zajišťujících zpětný odběr elektrozařízení a baterií.

Kde je tedy možné pneumatiky bezplatně odložit?

Výsledek jednání bohužel byl, že spol. Eltma o sběrné dvory obcí v rámci své nastavené strategie sběru nemá zájem a svá místa zpětného odběru primárně zřizuje v prodejnách pneumatik, autobazarech a servisech, a zde mohou občané pneu odevzdat zdarma.

Sběrné dvory jsou ve světle výše uvedené informace fakticky poslední a nejméně výhodnou možností k odložení pneumatik s tím, že jejich zpoplatnění s finanční účastí by mělo občany přednostně motivovat k bezplatnému odložení mimo sběrné dvory, tj. přednostně na zřízená místa zpětného odběru, kterých jsou v Praze stovky, v ČR pak tisíce. I přes výše uvedenou skutečnost bylo na sběrných dvorech v roce 2019 odloženo 267 tun pneumatik.

Více informací o zpětném odběru pneumatik včetně seznamu zapojených provozoven v Praze naleznete na: www.eltma.cz